Sim taxi 2


Liên hệ: 0919.499996

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 01213.39.39.39 20,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
2 0975.90.90.90 70,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
3 01263.40.40.40 2,200,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
4 01216.34.34.34 3,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
5 01689.03.03.03 2,000,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
6 01676.03.03.03 2,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
7 01668.01.01.01 1,800,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
8 01289.82.82.82 8,990,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
9 01229.23.23.23 6,500,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
10 01299.58.58.58 5,990,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
11 01277.83.83.83 5,990,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
12 01292.36.36.36 5,990,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
13 01247.36.36.36 5,990,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
14 01213.58.58.58 5,990,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
15 01202.50.50.50 4,890,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
16 01214.85.85.85 4,890,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
17 01295.90.90.90 4,490,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
18 01242.26.26.26 4,490,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
19 01675.65.65.65 4,400,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
20 01263.48.48.48 3,890,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
21 01216.45.45.45 3,890,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
22 01249.73.73.73 3,890,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
23 01283.40.40.40 3,400,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
24 01287.74.74.74 3,099,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
25 01247.38.38.38 2,890,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
26 01282.65.65.65 5,290,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
27 01282.59.59.59 6,600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
28 01268.49.49.49 6,600,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
29 01263.53.53.53 4,450,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
30 01262.64.64.64 4,450,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
31 01254.41.41.41 2,200,000 (VNĐ) 27 Đặt Mua
32 01229.49.49.49 5,290,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
33 01228.54.54.54 4,450,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
34 01225.54.54.54 4,450,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
35 01225.43.43.43 3,300,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
36 01224.59.59.59 6,600,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
37 01219.36.36.36 6,600,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
38 01216.74.74.74 2,890,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
39 01224.70.70.70 6,990,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
40 0946.84.84.84 32,900,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
41 01272.83.83.83 11,800,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
42 01257.71.71.71 5,560,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
43 01232.60.60.60 6,500,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
44 01227.32.32.32 5,000,000 (VNĐ) 27 Đặt Mua
45 01237.79.79.79 30,000,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
46 01236.34.34.34 3,850,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
47 01297.92.92.92 4,160,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
48 01294.65.65.65 4,320,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
49 0948.70.70.70 25,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
50 01628.30.30.30 4,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
51 0948.34.34.34 22,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
52 01698.82.82.82 6,300,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
53 01632.59.59.59 7,500,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
54 01635.53.53.53 11,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
55 0966.25.25.25 43,200,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
56 01252.46.46.46 2,500,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
57 0948.97.97.97 48,000,000 (VNĐ) 69 Đặt Mua
58 01247.74.74.74 5,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
59 01662.03.03.03 2,000,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
60 01662.10.10.10 5,000,000 (VNĐ) 18 Đặt Mua
61 01272.85.85.85 4,800,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
62 01246.38.38.38 2,290,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
63 0927.68.68.68 300,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
64 0925.54.54.54 25,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
65 01638.26.26.26 1,300,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
66 0938.90.90.90 45,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
67 01256.02.02.02 2,900,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
68 01256.42.42.42 2,400,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
69 01667.97.97.97 9,000,000 (VNĐ) 68 Đặt Mua
70 01276.96.96.96 3,900,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
71 01628.29.29.29 10,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
72 0972.46.46.46 30,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
73 0984.82.82.82 50,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
74 0906.97.97.97 55,000,000 (VNĐ) 63 Đặt Mua
75 0937.03.03.03 30,000,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
76 0968.17.17.17 38,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
77 0977.62.62.62 50,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
78 01696.39.39.39 39,000,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
79 0915.62.62.62 55,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
80 01238.64.64.64 2,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua

Sim Taxi 2 > Trang :2

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
81 0925.90.90.90 30,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
82 0923.50.50.50 25,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
83 0923.97.97.97 25,000,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
84 0925.06.06.06 22,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
85 0925.51.51.51 18,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
86 0928.91.91.91 18,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
87 01288.68.68.68 99,000,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
88 01253.79.79.79 19,000,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
89 01265.86.86.86 15,000,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
90 01258.70.70.70 1,500,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
91 01243.51.51.51 1,500,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
92 01699.60.60.60 6,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
93 01697.43.43.43 5,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
94 01697.06.06.06 5,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
95 01694.73.73.73 5,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
96 01693.32.32.32 5,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
97 01687.34.34.34 5,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
98 01687.02.02.02 5,000,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
99 01669.31.31.31 5,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
100 01669.08.08.08 5,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
101 01668.31.31.31 7,000,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
102 01668.05.05.05 7,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
103 01667.16.16.16 8,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
104 01663.46.46.46 6,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
105 01659.73.73.73 5,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
106 01659.43.43.43 5,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
107 01659.28.28.28 8,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
108 01658.42.42.42 5,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
109 01657.92.92.92 5,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
110 01655.30.30.30 7,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
111 01655.07.07.07 7,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
112 01654.30.30.30 6,000,000 (VNĐ) 25 Đặt Mua
113 01653.84.84.84 5,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
114 01649.42.42.42 6,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
115 01649.30.30.30 6,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
116 01648.87.87.87 5,000,000 (VNĐ) 64 Đặt Mua
117 01648.51.51.51 7,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
118 01648.45.45.45 6,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
119 01645.40.40.40 6,000,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
120 01643.54.54.54 5,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
121 01642.12.12.12 7,000,000 (VNĐ) 22 Đặt Mua
122 01639.34.34.34 6,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
123 01636.06.06.06 7,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
124 01635.06.06.06 5,000,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
125 01285.92.92.92 9,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
126 01285.76.76.76 9,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
127 01284.96.96.96 9,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
128 01269.84.84.84 9,000,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
129 01269.82.82.82 9,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
130 01269.76.76.76 9,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
131 01267.62.62.62 9,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
132 01265.73.73.73 9,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
133 01265.21.21.21 9,000,000 (VNĐ) 23 Đặt Mua
134 01264.78.78.78 20,000,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
135 01256.08.08.08 6,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
136 01255.71.71.71 4,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
137 01254.83.83.83 5,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
138 01243.70.70.70 9,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
139 01242.38.38.38 12,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
140 01227.40.40.40 9,000,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
141 01218.60.60.60 9,000,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
142 01217.93.93.93 9,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
143 01217.49.49.49 9,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
144 01202.31.31.31 4,000,000 (VNĐ) 17 Đặt Mua
145 01256.04.04.04 2,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
146 01277.72.72.72 4,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
147 01235.51.51.51 4,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
148 0946.14.14.14 30,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
149 0942.03.03.03 30,000,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
150 0947.94.94.94 30,000,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
151 0949.03.03.03 50,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
152 0905.14.14.14 40,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
153 0915.14.14.14 70,000,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
154 01202.34.34.34 4,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
155 01202.43.43.43 4,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
156 01213.04.04.04 4,000,000 (VNĐ) 19 Đặt Mua
157 01213.37.37.37 16,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
158 01213.90.90.90 8,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
159 01213.94.94.94 6,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
160 01214.13.13.13 6,000,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua

Sim Taxi 2 > Trang :3

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
161 01215.04.04.04 6,000,000 (VNĐ) 21 Đặt Mua
162 01215.50.50.50 6,000,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
163 01216.71.71.71 6,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
164 01219.24.24.24 6,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
165 01223.41.41.41 6,000,000 (VNĐ) 23 Đặt Mua
166 01223.42.42.42 6,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
167 01224.46.46.46 6,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
168 01226.53.53.53 4,000,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
169 01229.46.46.46 6,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
170 01242.71.71.71 6,000,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
171 01242.70.70.70 6,000,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
172 01242.74.74.74 6,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
173 01243.12.12.12 6,000,000 (VNĐ) 19 Đặt Mua
174 01243.10.10.10 6,000,000 (VNĐ) 13 Đặt Mua
175 01243.13.13.13 6,000,000 (VNĐ) 22 Đặt Mua
176 01243.63.63.63 6,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
177 01243.90.90.90 6,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
178 01244.61.61.61 6,000,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
179 01244.62.62.62 6,000,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
180 01244.63.63.63 6,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
181 01244.64.64.64 6,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
182 01244.70.70.70 6,000,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
183 01254.51.51.51 4,000,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
184 01254.53.53.53 4,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
185 01262.10.10.10 6,000,000 (VNĐ) 14 Đặt Mua
186 01212.21.21.21 30,000,000 (VNĐ) 15 Đặt Mua
187 01296.95.95.95 18,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
188 01212.91.91.91 18,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
189 01212.20.20.20 10,000,000 (VNĐ) 12 Đặt Mua
190 01672.78.78.78 18,000,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
191 01296.92.92.92 16,500,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
192 01296.93.93.93 16,500,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
193 01204.58.58.58 8,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
194 01204.59.59.59 8,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
195 01293.85.85.85 7,000,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
196 01243.78.78.78 15,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
197 01212.24.24.24 10,000,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
198 01212.25.25.25 10,000,000 (VNĐ) 27 Đặt Mua
199 01655.78.78.78 15,000,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
200 01279.26.26.26 13,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
201 01235.37.37.37 13,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
202 01296.82.82.82 12,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
203 01296.81.81.81 12,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
204 01295.09.09.09 5,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
205 01299.49.49.49 12,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
206 01243.34.34.34 6,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
207 01242.28.28.28 12,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
208 01229.20.20.20 12,000,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
209 01277.92.92.92 12,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
210 01297.76.76.76 6,000,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
211 01296.94.94.94 10,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
212 01242.27.27.27 6,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
213 01296.84.84.84 8,500,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
214 01227.15.15.15 5,500,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
215 01226.35.35.35 8,000,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
216 01216.40.40.40 2,900,000 (VNĐ) 22 Đặt Mua
217 0952.32.32.32 10,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
218 01672.92.92.92 3,999,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
219 01672.93.93.93 3,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
220 01672.94.94.94 2,500,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
221 01672.91.91.91 2,500,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
222 01673.23.23.23 2,500,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
223 01673.01.01.01 2,500,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
224 01673.10.10.10 2,500,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
225 01673.30.30.30 2,500,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
226 01673.14.14.14 2,500,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
227 01673.21.21.21 2,500,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
228 01673.20.20.20 2,500,000 (VNĐ) 23 Đặt Mua
229 01673.02.02.02 2,500,000 (VNĐ) 23 Đặt Mua
230 01673.03.03.03 2,500,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
231 01673.13.13.13 3,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
232 01673.31.31.31 2,500,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
233 01673.24.24.24 2,500,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
234 01673.12.12.12 3,000,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
235 01673.32.32.32 2,500,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
236 01236.40.40.40 1,999,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
237 01263.07.07.07 2,999,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
238 01287.14.14.14 1,999,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
239 01204.09.09.09 6,500,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
240 0964.85.85.85 30,000,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s