Sim Kép


Liên hệ : 091.94.999.96

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0963.79.66.99 3,950,000 (VNĐ) 64 Đặt Mua
2 0963.59.88.66 5,500,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
3 0968.03.66.99 3,950,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
4 0968.00.22.88 10,900,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
5 01225.31.77.88 250,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
6 01222.37.77.11 300,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
7 01266.45.66.77 300,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
8 01266.45.66.55 300,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
9 01266.41.66.77 300,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
10 01282.26.88.99 300,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
11 01282.26.66.00 300,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
12 01268.38.66.77 320,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
13 01216.36.66.77 350,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
14 01216.39.99.66 350,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
15 0936.49.44.33 350,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
16 0936.47.11.55 350,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
17 01213.36.66.77 350,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
18 01215.24.77.99 350,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
19 01287.22.66.55 350,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
20 01228.36.99.22 350,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
21 0936.64.11.00 350,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
22 01269.26.88.99 400,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
23 01263.33.66.00 400,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
24 01285.44.55.66 3,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
25 0935.79.66.44 800,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
26 0905.42.88.77 800,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
27 01263.11.77.11 500,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
28 01263.33.33.11 700,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
29 01215.22.00.88 600,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
30 01225.27.88.99 400,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
31 0968.47.99.22 800,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
32 0913.67.33.88 1,500,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
33 0973.10.55.77 1,200,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
34 01269.22.99.22 650,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
35 01215.22.88.66 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
36 01263.33.77.88 800,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
37 01228.44.99.66 1,300,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
38 01225.22.33.22 1,800,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
39 01228.77.99.44 1,800,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
40 01228.34.44.33 350,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
41 01287.26.66.99 350,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
42 01222.37.88.55 400,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
43 01225.22.33.55 1,500,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
44 01202.28.66.99 200,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
45 0972.55.55.66 18,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
46 0979.58.66.88 25,000,000 (VNĐ) 66 Đặt Mua
47 0946.33.55.88 9,500,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
48 0973.45.99.88 3,200,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
49 0967.76.66.77 6,800,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
50 01259.20.66.99 275,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
51 0932.41.00.99 1,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
52 0905.15.44.88 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
53 0934.85.44.88 1,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
54 0935.91.55.33 1,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
55 0935.38.33.22 1,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
56 0905.93.00.66 1,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
57 0935.03.99.33 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
58 0905.45.22.00 1,000,000 (VNĐ) 27 Đặt Mua
59 0906.47.88.00 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
60 0935.98.77.11 1,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
61 0906.49.77.22 1,000,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
62 0932.57.77.22 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
63 0935.98.55.00 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
64 0935.06.88.33 1,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
65 0905.85.88.44 1,000,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
66 0934.86.77.33 1,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
67 0934.93.77.33 1,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
68 0905.73.99.33 1,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
69 0932.42.77.00 1,000,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
70 0935.05.33.22 1,000,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
71 0935.92.33.22 1,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
72 0935.32.99.00 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
73 0932.47.66.00 1,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
74 0905.73.66.22 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
75 0905.75.77.44 1,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
76 0905.62.22.11 1,000,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
77 0935.18.99.00 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
78 0934.72.33.22 1,000,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
79 0932.59.00.44 1,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
80 0932.51.33.22 1,000,000 (VNĐ)

Sim Kép > Trang :2

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
81 0905.81.33.11 1,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
82 0935.10.99.22 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
83 0937.41.88.33 1,320,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
84 0937.80.11.22 1,440,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
85 0933.91.22.77 1,080,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
86 0933.19.88.33 1,200,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
87 0934.05.99.88 2,160,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
88 01216.33.99.88 1,500,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
89 01215.22.88.99 1,800,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
90 01282.28.88.99 1,800,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
91 01227.27.22.77 1,800,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
92 01263.38.88.99 2,200,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
93 01222.33.99.33 3,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
94 01222.22.99.88 5,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
95 01269.22.22.99 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
96 01228.23.66.88 1,200,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
97 01229.22.88.77 1,200,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
98 01228.77.99.77 3,500,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
99 01222.33.33.66 9,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
100 01272.17.77.88 400,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
101 01266.41.77.99 600,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
102 01223.22.77.88 1,800,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
103 01215.23.88.99 450,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
104 01292.54.66.99 275,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
105 01222.37.88.33 500,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
106 01222.37.77.00 500,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
107 01223.36.55.66 500,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
108 01223.24.44.33 500,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
109 01205.19.66.77 299,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
110 01205.19.22.55 299,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
111 01205.19.22.33 299,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
112 01205.19.66.55 299,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
113 01205.19.33.44 299,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
114 01205.19.33.55 299,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
115 0934.81.88.00 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
116 0934.53.88.11 600,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
117 0934.81.88.22 800,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
118 0936.44.22.11 1,900,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
119 0906.22.55.11 1,900,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
120 0936.66.77.22 1,900,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
121 01636.74.88.66 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
122 01636.72.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
123 01638.75.88.66 499,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
124 01643.04.88.66 499,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
125 01644.41.88.66 650,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
126 01643.20.88.66 499,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
127 01644.21.88.66 499,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
128 01643.31.88.66 499,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
129 01645.51.88.66 499,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
130 01653.30.88.66 550,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
131 01632.91.88.66 499,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
132 01632.50.88.66 499,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
133 01635.70.88.66 499,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
134 01644.91.88.66 550,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
135 01644.27.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
136 01645.71.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
137 01639.41.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
138 01636.47.88.66 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
139 01643.47.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
140 01636.71.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
141 01657.02.88.66 499,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
142 01663.02.88.66 499,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
143 01653.05.88.66 499,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
144 01659.06.88.66 860,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
145 01653.07.88.66 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
146 01652.50.88.66 499,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
147 01667.50.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
148 01672.50.88.66 499,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
149 01674.51.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
150 01652.51.88.66 499,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
151 01662.52.88.66 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
152 01654.52.88.66 499,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
153 01672.53.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
154 01653.54.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
155 01673.54.88.66 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
156 01662.54.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
157 01652.57.88.66 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
158 01662.57.88.66 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
159 01673.59.88.66 499,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
160 01652.59.88.66 499,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua

Sim Kép > Trang :3

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
161 01674.60.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
162 01653.60.88.66 499,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
163 01675.61.88.66 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
164 01652.61.88.66 499,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
165 01673.71.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
166 01674.71.88.66 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
167 01659.72.88.66 499,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
168 01662.73.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
169 01659.75.88.66 499,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
170 01652.79.88.66 860,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
171 01205.21.00.99 299,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
172 01205.21.00.88 299,000 (VNĐ) 27 Đặt Mua
173 01205.19.00.55 299,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
174 01205.19.00.11 299,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
175 01227.27.44.99 500,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
176 01214.11.22.55 500,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
177 01269.26.88.66 500,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
178 01263.41.88.66 500,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
179 01282.02.88.66 500,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
180 01225.25.44.88 550,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
181 01216.33.11.66 550,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
182 01263.33.22.55 600,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
183 01223.24.44.55 700,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
184 01223.24.33.99 700,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
185 01263.33.55.66 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
186 01228.44.99.22 1,250,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
187 01228.44.66.99 1,600,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
188 01222.22.11.55 1,800,000 (VNĐ) 23 Đặt Mua
189 01222.33.55.33 2,000,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
190 01272.17.88.99 350,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
191 01213.33.99.55 400,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
192 01288.25.55.99 400,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
193 01213.25.88.66 500,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
194 0936.47.44.66 500,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
195 01225.22.11.44 550,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
196 01213.33.22.66 600,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
197 01223.37.88.66 700,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
198 01227.27.22.88 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
199 01223.33.00.33 1,500,000 (VNĐ) 20 Đặt Mua
200 01266.41.11.77 250,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
201 01213.33.00.44 250,000 (VNĐ) 21 Đặt Mua
202 01266.34.88.33 250,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
203 0944.02.66.44 1,300,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
204 0944.02.66.33 1,300,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
205 0944.02.66.22 1,300,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
206 0944.02.66.11 1,300,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
207 0944.02.66.00 1,300,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
208 0944.02.55.44 1,300,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
209 0944.02.55.22 1,300,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
210 0944.02.55.00 1,300,000 (VNĐ) 29 Đặt Mua
211 0943.38.55.44 1,300,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
212 0943.38.55.22 1,300,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
213 0943.38.55.00 1,300,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
214 01699.13.55.88 1,300,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
215 01698.24.55.88 1,300,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
216 01697.74.55.88 1,300,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
217 01692.23.11.55 1,300,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
218 01678.39.33.99 1,300,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
219 01645.31.88.66 450,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
220 01646.21.88.66 450,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
221 01634.17.88.66 450,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
222 01636.41.88.66 450,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
223 01645.82.88.66 550,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
224 01643.90.88.66 499,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
225 01644.85.88.66 499,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
226 01644.50.88.66 499,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
227 01675.07.88.66 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
228 01653.09.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
229 01672.10.88.66 499,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
230 01663.12.88.66 499,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
231 01679.14.88.66 499,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
232 01667.14.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
233 01674.15.88.66 499,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
234 01675.17.88.66 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
235 01674.19.88.66 650,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
236 01667.23.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
237 01678.23.88.66 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
238 01667.24.88.66 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
239 01677.24.88.66 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
240 01675.24.88.66 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s