Sim Lặp


Liên hệ: 091.94.999.96

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0962.18.96.96 3,950,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
2 0962.66.58.58 3,950,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
3 0963.97.89.89 3,950,000 (VNĐ) 68 Đặt Mua
4 0963.11.67.67 3,950,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
5 0968.16.96.96 3,950,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
6 0968.18.58.58 5,500,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
7 01696.07.93.93 250,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
8 01225.26.87.87 250,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
9 01228.24.18.18 350,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
10 0936.99.74.74 1,200,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
11 0934.32.10.10 900,000 (VNĐ) 23 Đặt Mua
12 0936.80.64.64 800,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
13 0905.25.41.41 800,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
14 0935.42.63.63 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
15 0935.24.63.63 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
16 0935.32.90.90 800,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
17 0935.87.90.90 800,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
18 0936.74.20.20 800,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
19 0936.51.20.20 800,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
20 0932.53.10.10 800,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
21 01213.13.46.46 500,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
22 01216.23.39.39 550,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
23 01236.09.02.02 275,000 (VNĐ) 25 Đặt Mua
24 01236.09.05.05 275,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
25 01248.92.82.82 275,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
26 01254.94.39.39 275,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
27 01258.09.59.59 275,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
28 0977.59.93.93 1,600,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
29 0989.02.93.93 1,600,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
30 0978.47.96.96 1,500,000 (VNĐ) 65 Đặt Mua
31 0976.75.93.93 1,600,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
32 0932.59.95.95 4,000,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
33 0913.51.12.12 950,000 (VNĐ) 25 Đặt Mua
34 0913.51.13.13 1,200,000 (VNĐ) 27 Đặt Mua
35 01225.25.37.37 450,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
36 01268.39.69.69 450,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
37 0985.87.34.34 1,200,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
38 01225.24.86.86 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
39 01228.77.86.86 1,300,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
40 0979.33.86.86 20,000,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
41 0987.30.68.68 18,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
42 0986.50.89.89 5,000,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
43 0989.55.39.39 20,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
44 0989.11.39.39 16,000,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
45 0976.11.79.79 23,000,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
46 0967.50.86.86 3,300,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
47 0967.34.86.86 3,900,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
48 0967.40.86.86 3,300,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
49 0965.86.89.89 8,600,000 (VNĐ) 68 Đặt Mua
50 0965.11.89.89 6,800,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
51 0969.11.89.89 6,800,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
52 0965.22.89.89 7,200,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
53 0982.11.89.89 12,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
54 0962.55.89.89 6,800,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
55 0973.45.89.89 8,600,000 (VNĐ) 62 Đặt Mua
56 0965.33.89.89 6,800,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
57 0982.92.86.86 12,000,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
58 0964.64.86.86 9,500,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
59 0962.44.86.86 9,000,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
60 0962.35.86.86 9,500,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
61 0962.39.86.86 11,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
62 0962.69.86.86 9,000,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
63 0966.15.86.86 9,500,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
64 0985.18.86.86 11,000,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
65 0972.56.86.86 12,000,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
66 0905.96.41.41 1,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
67 0905.58.70.70 1,000,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
68 0935.10.64.64 1,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
69 0903.53.04.04 1,000,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
70 0935.90.02.02 1,000,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua
71 0905.56.61.61 1,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
72 0905.90.32.32 1,000,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
73 0905.72.94.94 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
74 0932.45.01.01 1,000,000 (VNĐ) 25 Đặt Mua
75 0935.27.32.32 1,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
76 0934.70.13.13 1,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
77 0935.48.62.62 1,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
78 0934.78.63.63 1,000,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
79 0933.76.13.13 1,200,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
80 0937.08.02.02 1,800,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua

Sim Lặp > Trang :2

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
81 0933.01.58.58 1,800,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
82 0937.04.64.64 2,040,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
83 0982.82.61.61 2,600,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
84 0968.44.47.47 2,200,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
85 0937.01.59.59 1,800,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
86 0933.53.15.15 1,800,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
87 0933.49.03.03 1,560,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
88 0937.28.51.51 1,440,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
89 01277.16.19.19 275,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
90 01277.16.29.29 275,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
91 01277.16.83.83 275,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
92 01278.50.63.63 275,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
93 01229.22.09.09 450,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
94 01213.22.89.89 450,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
95 0944.96.56.56 1,800,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
96 01205.19.67.67 299,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
97 01205.19.85.85 299,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
98 01205.19.65.65 299,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
99 01205.19.35.35 299,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
100 01205.19.30.30 299,000 (VNĐ) 24 Đặt Mua
101 01205.19.32.32 299,000 (VNĐ) 28 Đặt Mua
102 01205.19.31.31 299,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
103 0928.92.15.15 300,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
104 0928.92.13.13 300,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
105 0928.92.17.17 300,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
106 0928.92.10.10 300,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
107 0928.92.12.12 300,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
108 0928.53.43.43 250,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
109 0934.81.84.84 1,900,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
110 01634.21.86.86 600,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
111 01645.04.86.86 600,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
112 01643.95.86.86 600,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
113 01642.31.86.86 600,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
114 01647.63.86.86 600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
115 01642.54.86.86 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
116 01638.24.86.86 600,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
117 01642.45.86.86 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
118 01642.93.86.86 600,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
119 01646.37.86.86 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
120 01663.28.89.89 499,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
121 01663.50.89.89 499,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
122 01664.50.89.89 499,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
123 01663.51.89.89 499,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
124 01664.20.89.89 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
125 01664.60.89.89 499,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
126 01663.04.89.89 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
127 01663.10.89.89 499,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
128 01663.21.89.89 499,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
129 01664.30.89.89 499,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
130 01663.46.89.89 499,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
131 01656.72.89.89 499,000 (VNĐ) 61 Đặt Mua
132 01656.40.89.89 499,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
133 01657.16.89.89 499,000 (VNĐ) 60 Đặt Mua
134 01656.41.89.89 499,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
135 01677.01.86.86 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
136 01664.01.86.86 600,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
137 01679.01.86.86 600,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
138 01657.01.86.86 600,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
139 01649.15.86.86 600,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
140 01649.16.86.86 860,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
141 01648.17.86.86 600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
142 01679.17.86.86 600,000 (VNĐ) 59 Đặt Mua
143 01656.19.86.86 950,000 (VNĐ) 56 Đặt Mua
144 01648.19.86.86 860,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
145 01649.19.86.86 1,400,000 (VNĐ) 58 Đặt Mua
146 01675.19.86.86 860,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
147 01657.20.86.86 600,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
148 01648.20.86.86 600,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
149 01648.21.86.86 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
150 01649.21.86.86 600,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
151 01648.22.86.86 900,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
152 01649.22.86.86 900,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
153 01663.24.86.86 600,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
154 01659.24.86.86 600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
155 01648.24.86.86 600,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
156 01679.24.86.86 600,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
157 01663.25.86.86 600,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
158 01658.25.86.86 600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
159 01648.25.86.86 600,000 (VNĐ) 54 Đặt Mua
160 01656.27.86.86 600,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua

 

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s