Sim Năm Sinh dd/mm/yy


Liên hệ : 091.94.999.96

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
1 0969.11.11.83 3,950,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
2 0969.11.11.91 3,950,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
3 0969.11.11.93 3,950,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
4 0946.14.03.82 595,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
5 0943.21.04.84 595,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
6 0946.08.06.84 595,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
7 0946.28.01.86 595,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
8 0948.26.09.89 595,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
9 0949.21.10.91 595,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
10 0945.13.11.96 595,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
11 0948.10.01.98 595,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
12 0972.11.04.85 1,200,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
13 0934.15.10.90 650,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
14 01214.17.07.77 350,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
15 0966.23.10.70 800,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
16 0973.17.04.69 620,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
17 0967.27.08.88 4,000,000 (VNĐ) 55 Đặt Mua
18 0986.17.10.64 350,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
19 01236.09.08.98 275,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
20 0966.26.03.67 350,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
21 0966.28.04.63 350,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
22 0969.28.01.83 600,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
23 0987.06.02.83 600,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
24 0905.03.03.92 700,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
25 0969.04.06.66 5,500,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
26 01678.11.10.68 200,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
27 0912.19.04.69 300,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
28 0916.29.11.71 300,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
29 0915.02.10.68 350,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
30 0913.11.01.82 400,000 (VNĐ) 26 Đặt Mua
31 0915.04.03.99 400,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
32 0916.29.10.92 450,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
33 0915.04.08.89 500,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
34 0915.04.08.69 500,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
35 0916.29.08.95 550,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
36 0916.29.01.86 550,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
37 0916.29.03.87 550,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
38 0915.03.03.98 550,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
39 0915.02.02.75 750,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
40 0915.03.03.75 750,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
41 0915.02.10.78 750,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
42 0915.03.04.95 800,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
43 0915.04.08.98 800,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
44 0915.04.05.94 800,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
45 0988.08.04.85 850,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
46 0969.03.02.95 900,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
47 0966.09.01.77 900,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
48 0966.11.08.91 900,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
49 0969.13.08.98 900,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
50 0915.03.05.86 900,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
51 0969.15.11.83 900,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
52 0963.02.06.82 900,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
53 0966.28.03.69 900,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
54 0966.11.02.93 900,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
55 0966.25.05.99 950,000 (VNĐ) 51 Đặt Mua
56 0915.03.09.79 950,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
57 0966.11.08.82 1,200,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
58 0968.22.09.88 1,200,000 (VNĐ) 52 Đặt Mua
59 0969.09.11.69 1,200,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
60 0963.02.10.89 1,500,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
61 0969.06.08.78 1,500,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
62 0937.22.10.88 1,500,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
63 0986.12.09.99 8,600,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
64 0983.10.01.79 1,000,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
65 0969.15.03.86 1,500,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
66 0975.04.10.98 2,300,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
67 0978.12.08.94 2,300,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
68 0978.19.06.89 3,300,000 (VNĐ) 57 Đặt Mua
69 0977.21.06.87 2,300,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
70 0986.20.06.96 3,300,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
71 0912.07.05.98 2,900,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
72 0912.07.01.97 2,900,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
73 0912.07.01.96 2,900,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
74 0912.07.10.96 2,900,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
75 0975.17.02.80 800,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
76 0962.21.09.80 800,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
77 0962.13.04.81 800,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
78 0975.24.05.81 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
79 0975.23.03.81 800,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
80 0962.10.02.82 800,000 (VNĐ) 30 Đặt Mua

Sim Năm Sinh dd/mm/yy > Trang :2

 

STT 10 Số 11 Số Giá Tăng Giá Giảm Tổng Mạng Đặt Mua
81 0962.21.07.82 800,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
82 0975.13.04.82 800,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
83 0975.14.07.83 800,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
84 0962.18.04.83 800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
85 0975.21.09.83 800,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
86 0962.18.09.83 800,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
87 0986.22.05.84 800,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
88 0975.23.08.85 900,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
89 0964.21.07.85 900,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
90 0977.24.06.87 900,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
91 0975.12.09.87 900,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
92 0962.13.04.87 900,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
93 0962.17.03.87 900,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
94 0967.02.07.88 1,600,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
95 0969.16.05.89 1,200,000 (VNĐ) 53 Đặt Mua
96 0962.26.10.90 1,200,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
97 0975.25.11.90 1,200,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
98 0962.04.02.92 1,500,000 (VNĐ) 34 Đặt Mua
99 0975.07.04.92 1,200,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
100 0962.18.05.92 1,200,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
101 0963.30.03.92 1,600,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
102 0962.10.02.92 1,600,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
103 0963.21.07.92 1,200,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
104 0962.08.08.92 2,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
105 0962.20.07.92 1,300,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
106 0975.21.02.93 1,200,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
107 0962.15.10.93 1,500,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
108 0964.18.11.94 1,500,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
109 0963.27.08.94 1,200,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
110 0963.28.04.94 1,200,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
111 0975.21.01.94 1,500,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
112 0964.23.07.94 1,200,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
113 0986.13.11.94 1,500,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
114 0963.28.04.95 1,200,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
115 0962.09.07.95 1,200,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
116 0987.15.02.96 1,200,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
117 0975.09.02.96 1,200,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
118 0962.23.04.96 1,200,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
119 0964.26.11.96 1,200,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
120 0975.04.03.97 1,000,000 (VNĐ) 44 Đặt Mua
121 0962.13.06.97 1,000,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
122 0963.16.06.97 1,200,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
123 0962.27.08.97 1,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
124 0964.09.06.97 1,000,000 (VNĐ) 50 Đặt Mua
125 0962.13.05.97 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
126 0975.03.03.97 1,200,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
127 0965.02.09.98 1,000,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua
128 0936.13.07.65 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
129 0935.09.07.68 1,000,000 (VNĐ) 47 Đặt Mua
130 0935.26.08.66 1,000,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
131 0905.01.04.93 1,000,000 (VNĐ) 31 Đặt Mua
132 0935.15.05.74 1,000,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
133 0935.04.01.73 1,000,000 (VNĐ) 32 Đặt Mua
134 0905.26.05.82 1,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
135 0905.18.07.93 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
136 0905.23.06.84 1,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
137 0935.06.11.83 1,000,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
138 0905.27.05.95 1,000,000 (VNĐ) 42 Đặt Mua
139 0905.18.02.96 1,000,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
140 0905.11.03.95 1,000,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
141 0935.30.10.68 1,000,000 (VNĐ) 35 Đặt Mua
142 0935.18.02.81 1,000,000 (VNĐ) 37 Đặt Mua
143 0933.03.06.89 1,800,000 (VNĐ) 41 Đặt Mua
144 0933.04.06.80 1,440,000 (VNĐ) 33 Đặt Mua
145 0937.12.02.86 1,440,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
146 0933.05.05.86 1,800,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
147 0937.05.05.83 1,800,000 (VNĐ) 40 Đặt Mua
148 0937.09.09.63 1,560,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
149 0937.20.10.95 1,200,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
150 0933.06.06.83 1,800,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
151 0933.17.09.89 1,560,000 (VNĐ) 49 Đặt Mua
152 0937.07.07.94 1,800,000 (VNĐ) 46 Đặt Mua
153 0937.26.08.80 1,560,000 (VNĐ) 43 Đặt Mua
154 0933.17.06.70 1,560,000 (VNĐ) 36 Đặt Mua
155 0933.17.11.76 1,440,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
156 0933.07.07.90 1,800,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
157 0937.05.05.82 1,800,000 (VNĐ) 39 Đặt Mua
158 0933.19.01.93 1,800,000 (VNĐ) 38 Đặt Mua
159 0933.09.09.93 2,160,000 (VNĐ) 45 Đặt Mua
160 0908.09.09.67 1,800,000 (VNĐ) 48 Đặt Mua

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s